ᐱᓇᓱᐊᖅᑕᕗᑦ

ᐅᔾᔨᕈᓱᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᑕᑯᒃᓴᐅᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᐅᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ, ᐊᔾᔨᐅᙱᓐᓂᕆᔭᖏᓐᓂᒃ, ᓴᓇᓯᒪᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᓇᑦᑎᐅᑉ ᒥᖅᑯᐊᓂ ᐊᒻᒪ ᕿᓯᕋᔭᓐᓂ ᐊᒥᓕᐊᕐᓂᒃ ᐱᖁᑎᒐᓚᓐᓂᒃ. ᑖᒃᑯᐊᓗ, ᑲᒫᓗᒃ, ᐊᓐᓄᕌᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓪᓗᒥᓯᐅᑏᑦ ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᒥᖅᓱᖅᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓴᓇᖃᑦᑕᖅᑐᓄᑦ.

ᐅᐱᒍᓱᓐᓂᒃᑯᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅ

ᑖᓐᓇ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅ ᐱᕕᖃᖅᑎᑦᑎᔪᖅ ᓂᐅᕐᕈᑎᒃᓴᐃᑦ ᐊᖑᓇᒃᑕᐅᔪᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐊᒻᒪ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᒥᖅᓱᖅᑎᓄᑦ. ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᐅᓪᓗᑎᒃ ᑕᐃᑲᓂ ᐅᐱᒍᓱᓐᓂᒃᑯᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᒥᖅᓱᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᓯᒪᔭᖏᓐᓄᑦ (PIC&D) ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᓂᐅᕕᕐᕕᖕᒥ. ᐅᐱᒍᓱᓐᓂᒃᑯᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᒥᖅᓱᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᓯᒪᔭᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᑐᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑎᒥᐅᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕆᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᓂᐅᕕᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐱᐅᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᔾᔨᐅᙱᓐᓂᕆᔭᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᓇᑦᑎᕋᔭᑖᖁᓪᓗᒋᑦ.

 

ᑖᓐᓇ ᐅᐱᒍᓱᓐᓂᒃᑯᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᒥᖅᓱᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᓯᒪᔭᖏᓐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑖ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᔪᖅ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗᒃᓯᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᑕᓯᐅᖅᖢᑎᒃ, ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᕐᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖅᑯᓯᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᑐᖃᖓᓄᑦ, ᑖᓐᓇ “ᐅᓗ”. ᐊᑐᓂ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᐅᑉ ᑕᑯᒃᓴᐅᓂᖓ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᕗᖅ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᑦ ᐃᓅᓂᕐᒧᑦ, ᐊᑕᐅᓯᐅᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᓂᓯᖃᑦᑕᐅᑎᓂᕐᒥᑦ. ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᒃᑯᑦ, ᐅᓗ, ᐊᕐᓇᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓲᖅ, ᑐᓂᔭᐅᒐᔭᖅᑐᖅ ᑭᖑᕚᒃᓴᕆᔭᐅᔪᓄᑦ.

 

ᐅᒃᐱᕆᔭᐅᓚᐅᕐᒪᑦ ᓯᕗᓕᑦᑕ ᖃᐅᔨᒪᓂᖏᑦ ᐅᓗᖕᒦᓚᐅᕐᑕ ᐊᒻᒪ ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᓪᓗ ᑐᓂᔭᐅᒐᔭᖅᖢᓂ ᑭᖑᕚᖑᔪᒧᑦ.

Proudly Indigenous Crafts & Designs (PIC&D)

ᑕᐅᑐᒍᒃ ᓂᙵᐅᒪᔪᖅ ᐃᓄᒃ!

ᓂᙵᐅᒪᔪᖅ ᐃᓄᒃ 2016-ᒥᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᑕᕐᕆᔮᒃᓴᐅᔪᖅ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᒧᐊᖅᑕᐅᓪᓗᓂ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᓖᑎᐊ ᐊᕐᓇᖅᑯᖅ-ᐸᕆᐅᓪᒧᑦ ᓯᕐᓈᖅᖢᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᑦᑎᕋᓱᖃᑦᑕᕐᓂᖏᓐᓂᒃ.

ᐊᖑᓇᓱᖕᓂᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓂᕆᔭᒃᓴᖃᑦᑎᐊᓂᐊᕐᒪᑕ ᓇᖕᒥᓂᖅ. ᑖᓐᓇ ᑕᕐᕆᔭᓕᐊᖑᓯᒪᔪᖅ ᐊᖏᔪᕐᔪᐊᒥᑦ ᐊᓯᔾᔩᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓱᒪᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᑦᑎᕋᓱᖕᓂᖏᓐᓂᒃ.

ᐱᓯᒪᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᖅᑯᓯᕐᒥᑦ

ᓇᑦᑏᑦ ᑕᐃᒪᐃᓯᒪᕗᑦ ᐊᒻᒪ ᑕᐃᒪᐃᖏᓐᓇᖅᖢᑎᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐆᒪᓂᖃᕐᕕᐅᔪᓄᑦ ᐅᐊᖕᓇᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᓯᔾᔭᖅᐸᓯᖓᓂ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂᒃ. ᑕᐃᒪᐃᑦᑑᓚᐅᖅᐳᖅ ᑕᐃᒪᐃᑦᑑᓪᓗᓂ ᓱᓕ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓂᕆᔭᒃᓴᐅᓪᓗᓂ ᐃᓚᒋᔭᒥᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᐅᔪᒧᑦ. ᒫᓐᓇᒫᖑᓚᐅᖅᑐᕐᓗ, ᐱᕕᖃᖅᑎᑦᑎᕗᖅ ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᕐᓇᓂᑦ ᑮᓇᐅᔾᔭᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ.

ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᕆᔭᐅᔪᑦ ᓇᑦᑎᕋᓱᖕᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᓂᕿᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᒡᓗᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᓄᑦ. ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᖅᓯᒪᖕᒥᔪᑦ ᓂᐅᕕᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖑᓇᓲᑎᓂᒃ ᓱᓇᒃᑯᑖᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑲᒪᒋᔭᖃᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓚᒌᖑᔪᓂᑦ.

Proudly Indigenous Crafts & Designs (PIC&D) Preserving Cultures and Heritage
Proudly Indigenous Crafts & Designs (PIC&D) From Canada's North

ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᐊᖕᓇᖓᓂ

ᐃᓄᐃᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᓯᒪᔪᑦ ᓇᑦᑎᕐᒥᑦ ᐊᕐᕌᒍᑦ 4,000 ᐅᖓᑖᓄᑦ. ᓇᑦᑏᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖅᐹᖑᔪᑦ ᐆᒪᔪᓂᑦ ᓯᓚ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒍ ᓇᑦᑎᐅᑉ ᑭᓱᑯᑦᑎᓕᒫᖏᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᒪᑕ.

ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓚᖃᖅᑐᖅ ᕿᓯᖓᓂ, ᐃᔅᓴᔭᙱᑦᑐᓄᑦ ᐊᓐᓄᕌᓄᑦ, ᑲᒦᖕᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᑐᐱᕐᓄᑦ; ᐊᒥᓕᐊᖓ ᐊᒻᒪ ᐃᕙᓗᖓ ᐃᐱᐅᑕᕐᓄᑦ. ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᐅᖅᓱᖓ ᐅᖅᑰᑎᑦᑎᓲᖑᓪᓗᓂ ᖃᐅᔨᒪᑎᑦᑎᓲᖑᓪᓗᓂᓗ; ᐊᒻᒪ ᓂᕿᖓ ᓂᕆᔭᐅᓲᖑᓪᓗᓂ. ᒥᖅᓱᖅᑎᕗᑦ ᐊᒻᒪ ᓂᐅᕐᕈᑎᒃᓴᖏᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᑐᖃᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒨᖓᑦᑎᐊᖅᑐᑦ.

“ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᐊᖕᓇᖓᓂ, ᓂᐅᕕᕐᕕᖕᒥᖔᖅᑐᑦ ᓂᕿᓪᓚᑦᑖᑦ ᐊᑭᑐᑎᓪᓗᒋᑦ. ᐊᑕᐅᓯᖅ ᓇᑦᑎᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᒍᓐᓇᖅᑐᖅ ᓇᓕᒧᖓᓂ $200-ᓂᒃ ᐅᖓᑖᓄᓘᓐᓃᑦ ᓂᕿᓪᓚᑦᑖᕐᒥᑦ ᐃᓚᒌᖑᔪᓄᑦ. ᑎᒥᒧᓪᓗ ᐆᒪᒃᓴᐅᑎᖃᓐᓂᖅᓴᕐᔪᐊᖑᓪᓗᓂ.”

ᓱᓇᓕᒫᑦ ᖃᐅᔨᒪᒍᒪᔭᑎᑦ ᓇᑦᑎᐅᑉ ᒥᖅᑯᖏᑕ ᒥᒃᓵᓄᑦ, ᓇᑦᑎᕋᓱᖕᓂᐅᑉ ᒪᑭᒪᒍᑕᐅᑦᑎᐊᕐᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᓇᑦᑎᕋᓱᕈᓯᖏᓐᓂᒃ!

ᐊᐱᖅᑯᑕᐅᒐᔪᒃᑐᑦ